Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KULINA Group, a.s. od 1. 11. 2021

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim KULINA Group, a.s. (ďalej len "predávajúci") v oblasti predaja potrieb pre varenie a stolovanie, doplnkov do domácnosti, kancelárie a na záhradu. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia českým právnym poriadkom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. 
Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
Predávajúci
KULINA Group, a.s. so sídlom Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČO : 26155559 je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe v oddiele B, vložka 6384, zaoberajúca sa predajom potrieb na varenie a stolovanie pre koncových spotrebiteľov a firmy.
Kupujúci
Kupujúcim sa rozumie:
a) spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
b) podnikateľ - osoba zapísaná v obchodnom registri, ktorá podniká na základe platného právneho poriadku v SR.
Spotrebiteľ na začiatku obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40 / 1964 Zb., Občiansky zákonník, zákona č 634/1992 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.
Individuálna zmluva s kupujúcim je nadradená týmto obchodným podmienkam, resp. v prípade, že je dojednanie v individuálnej zmluve odchýlne od podmienok stanovených týmito VOP, použije sa dojednanie z individuálnej zmluvy.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho - odoslaním objednávky). Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci je povinný prijatie kúpnej zmluvy (objednávky) potvrdiť, najčastejšie odoslaním potvrdenia elektronickou poštou bezprostredne po prijatí objednávky do systému predávajúceho.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.kulina.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) na uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu pred prevzatím plnenia z kúpnej zmluvy. Predávajúci požaduje zaplatenie zálohy alebo obdobnej platby iba v prípade špecifických požiadaviek zákazníka a o tejto skutočnosti bude zákazník vždy dopredu upozornený.

Predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie.

Kupujúci má vždy možnosť obrátiť sa telefonicky, písomne alebo inak na predávajúceho so svojou sťažnosťou, a ak nebude sťažnosť kupujúceho vybavená kladne, má právo obrátiť sa so sťažnosťou na príslušný štátny orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

III. Otváracia doba

Objednávky cez internetový obchod www.kulina.sk prijímame 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty.

V. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, má predávajúci právo kupujúcemu dopredu potvrdiť telefonicky/e-mailom cenu a termín dodania. Túto cenu je predávajúci oprávnený meniť vzhľadom k aktuálnej situácii na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Sk voči zahraničným menám. Ak kupujúci s takouto zmenou nesúhlasí, objednávku nepotvrdí, takže k jej realizácii nedôjde.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 • prostredníctvom elektronického obchodu na www.kulina.sk (ďalej len „e-shop“)
 • elektronickou poštou na adrese obchod@kulina.sk
 • telefonicky na bezplatnej linke 0800 212 100

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod alebo písomnou formou (e-mail) a uviesť nasledujúce údaje:

 • meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo kupujúceho
 • IČO, ak je nákup realizovaný na podnikateľa/obchodnú spoločnosť; DIČ, ak je registrovaný ako platca DPH
 • telefonický kontakt slúžiaci najmä na prípadný kontakt prepravných spoločností za účelom doručenia tovaru kupujúcemu
 • kód a názov tovaru podľa cenníka
 • jednotkovú cenu
 • spôsob platby a dopravy
 • dodaciu adresu, ak sa líši od fakturačnej adresy kupujúceho.

Pri realizácii nákupu cez internetové stránky je kupujúci vyzvaný k vyplneniu všetkých potrebných údajov.

VI. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci spotrebiteľ má právo v súlade § 53 odst. 7 obč. z. odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa rozhodne spotrebiteľ využiť toto právo, musí odstúpenie od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci.
 
Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 odst. 1 obč. z.). Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 30 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúceho.
 
Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

 • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude čerpaná pri ďalšom nákupe.
 
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 odst. 7 obč. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

VII. Platobné podmienky

a) platba vopred bankovým prevodom,
b) platba kartou MasterCard alebo Visa prostredníctvom internetového platobného portálu,
c) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).

VIII. Dodacie podmienky

Posielanie prepravnou službou - SR: Tovar je kupujúcemu zaslaný prepravnou spoločnosťou DPD Private alebo PPL Parcel Connect SK. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek v rámci Slovenskej republiky a to do 48 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu obchod@kulina.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

IX. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi ČR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

X. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 19.9. 2019 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
Vypracované v súlade s občianskym zák. č 40/1964 Zb. § 619-627 a zák. č. 634/1992, oba v znení noviel.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok je platný od 19. 9. 2019 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii ako dokument na www.kulina.sk.

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je KULINA Group, a.s. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. Prevzatím tovaru sa rozumie okamih prevzatia tovaru od dopravcu. 
Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, alebo predajka - ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo...).

II. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov* pre spotrebiteľa. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vyznačená pri každom produkte na internetových stránkach www.kulina.sk. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej záručnej lehoty.
 
Reklamácie sa riadia Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. a zákonom č 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, s prihliadnutím na upresnenie v tomto reklamačnom poriadku. Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.
 
* Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebeniu, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu v dohode s kupujúcim skrátiť, nie však menej ako na 12 mesiacov. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji veci. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. 

III. Záručné podmienky

I. Kupujúcemu je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní zásielky prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

II. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu obchod@kulina.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

III. Miestom na uplatnenie reklamácie je KULINA Group, a.s., Strojírenská 259/16, 155 21 Zličín. Odporúčame kupujúcemu chybný tovar na reklamáciu vždy zaslať prepravnou službou na adresu predávajúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a mal by obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo.). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a chyby tovaru.

IV. Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doložiť doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

V. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného príslušenstva, nesprávnych nástrojov, použitím nesprávnych pracovných postupov apod. Predávajúci neručí za prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti pri elektrických spotrebičov.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

a) mechanickým poškodením tovaru,

b) elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,

d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

e) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,

f) prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,

g) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy.

VI. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na Závadu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom Závady). Pre uvedenie Závady odporúčame písomnú formu.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
 
Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 
Kupujúci spotrebiteľ má v závislosti na povahe vady pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

 • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, 
 • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patrí, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak sa rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opäť. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne najmenej tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu. 
 • ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre vadu, za ktorú bola zľava poskytnutá.
 
O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.
 
Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie..
 
V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.
 
I. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie. O vybavení je zákazník informovaný e - mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.
 
II. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.
 
III. V prípade nevyzdvihnutia/neprevzatia od dopravcu reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia času, keď mala byť úprava vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (ti. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci, podľa § 656 občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie.

V. Bezplatný servis

Na produkty predávané s dlhšou zárukou ako 24 mesiacov je zabezpečovaný po uplynutí lehoty 24 mesiacov tzv. bezplatný servis. V prípade vady tovaru po lehote 24 mesiacov bude takýto výrobok prijatý do servisu a bude opravený alebo vymenený za iný kus s rovnakými alebo lepšími parametrami. Ak ani jedno z týchto riešení nebude možné, bude vystavený dobropis. Predávajúci sa zaväzuje takýto servis ukončiť v lehote 35 dní od prijatia tovaru.
 
Vypracované v súlade s občianskym zák. č. 40/1964 Sb. § 598, 616 - 627 a zák. č. 634/1992, oba v znení noviel.

Príloha: Formulár odstúpenia od zmluvy